دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

رتبه های برتر نشریه دیواری ناحیه

امیر ارسلان محمدی امیر حسین ابراهیمی علی امین الرعایا کامیاب زندی فر سپهر چگینی زاده علی طرماح
آرمین عبدالنبی مهدی فصیح زاده امیر محمد کرمی امیر ارسلان کیوانداریان محمد امین انصاری محمد یزدانی
       
    میکائیل زندیه امیر حسین نصر    

رتبه سوم نقاشی ناحیه

امیر حسین ابراهیمی

رتبه سوم اذان ناحیه

ارشیا کیوانداریان