دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مقام های ورزشی مدرسه

بدمینتون رتبه دوم

علیرضا پنجه پور پارسا کار موسی علی کشاورز عرفان نور پرور ارشیا هاشمی

بسکتبال رتبه اول

علی رضوی کسری زرگر باشی فراز سلحشوری آرش سلطانی امیرحسین شمس علی صابری
علیرضا عابدی آرمین عبدالنبی آرمین مزروعی مهدی میرلوحی پارسا یاری مقاره عابدعلی

 

شطرنج مقام دوم

آبتین باباخانی امیر فواد رشیدی احسان کریمی پوریا هوشیار

شنا انفرادی مقام اول

فراز فراست پور کسری زرگر باشی

والیبال مقام سوم

علی آقا داوود نیما پهلوان نشان علی جعفریان امیررضا حمصیان متین سامانیان محمد حسین طالبیان