دبستان غیرانتفاعی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) شعبه 2 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدیریت دبستان پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) واحد 2

معرفی مدیریت:

 

آقای علی عمرانی با بیش از 36 سال سابقه مدیریت مدارس مختلف و مسئولیت های متعدد مشغول انجام وظیفه در این واحد آموزشی می باشد.

 

سابقه خدمت:38

تاریخ استخدام: 1358

تاریخ بازنشستگی:1387